Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Cosbro bv
  Wilderstraat 5
  1570 Galmaarden (België)
  BTW-nummer BE0682.822.986,
  wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van de verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten op afstand, bestellingen en leveringen van diensten of goederen door of namens de verkoper. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper dat hij akkoord gaat met onderstaande voorwaarden en verklaart hij verantwoordelijk te zijn over zijn daad van aankoop.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. Op overeenkomsten tussen de koper en verkoper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is enkel het Belgisch recht van toepassing, zelfs als de koper woonachtig is in het buitenland. Enkel de Belgische rechter is bevoegd.
 4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De desbetreffende bepaling echter zal in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een nieuwe bepaling die de strekking van de oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Omstandigheden die niet in deze algemene voorwaarden beschreven zijn, dienen beoordeeld te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Het aanbod en de prijs

 1. Het aanbod is vrijblijvend. De verkoper is gerechtigd het aanbod te allen tijde te wijzigen of aan te passen.
 2. De aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 3. Het aanbod bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Het aanbod wordt zo zorgvuldig mogelijk gefotografeerd en geeft hierdoor een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave weer van de aangeboden producten. De kleuren van de producten kunnen echter (omwille van beeldscherminstellingen e.d.) afwijken van de werkelijke kleuren. De verkoper kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 5. Afbeeldingen en specificaties bij de aangeboden producten zijn indicaties en kunnen geen aanleidingen zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan hoeft te beantwoorden.
 7. Respecteer de voorschriften om uw product zo lang mogelijk mooi te houden: het bedrukte textiel binnenstebuiten wassen,  wassen op max. 30°, niet in de droogtrommel en niet rechtstreeks strijken op de bedrukking van het textiel. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade aan het product na slecht onderhoud van het product door de koper.
 8. Sommige artikelen werden met veel zorg met de hand gemaakt. Doch kunnen na verloop van tijd en gebruik knoopjes, stickers, bolletjes, vinyl, flex- en flockfolie, etc. loskomen of wat losser gaan zitten. Controleer dit regelmatig voor de veiligheid van uw kind. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor slijtage, schade of letsel opgelopen bij fout of ongepast gebruik van de producten.
 9. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor slijtage voortvloeiend uit het gebruik van het gekochte product.
 10. Speenkettingen of speenkoorden zijn niet geschikt om mee te slapen en zijn eveneens geen speelgoed. Bevestig de speenketting of speenkoord altijd ergens aan zodat het kind niet op de speenclip kan bijten. Hoewel de speenkettingen en speenkoorden met veel zorg gemaakt werden, dient u als ouder goed en regelmatig te controleren of alles nog goed vast zit. Bij de minste twijfel, neemt u het product bij het kind weg. Gebruik de speenkoorden of speenkettingen enkel onder toezicht van een volwassene. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor slijtage, schade of letsel voortvloeiend uit het gebruik van producten die de verkoper op deze website aanbiedt.
 11. Gepersonaliseerd eetgerei en (brood)doosjes moeten met de hand afgewassen worden en mogen dus niet in de vaatwasser gewassen worden, want anders kan het vinyl door de hitte loskomen.
 12. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele schade of letsel opgelopen voortvloeiend uit het gebruik van producten die op deze website aangeboden worden.
 13. Levertermijnen in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 14. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 15. De op het aanbod, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw (en eventuele andere overheidsheffingen) en exclusief verzendingskosten.
 16. Alle prijzen staan in euro.
 17. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van druk- en zetfouten. De verkoper is niet verplicht het aanbod volgens de foutieve prijs te leveren in geval van druk- en zetfouten.

Artikel 4: Betaling

 1. Alle prijzen staan in euro, inclusief BTW en exclusief verzendingskosten.
 2. De prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. De verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze fouten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuiste prijsvermeldingen.
 3. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens terstond aan de verkoper te melden.
 4. De volledige koopsom wordt via het online betalingssysteem (bancontact of kredietkaart) of uitzonderlijk via contante betaling of overschrijving voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een voorschot verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en het voorschot.
 5. Betaalt de koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd, behoudens wettelijke beperkingen, om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte kosten in rekening te brengen.
 6. Blijft koper in gebreke, dan heeft verkoper het recht op een schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag. Er wordt een verwijlintrest aangerekend van 2,75% per maand op het factuurbedrag; Er worden eveneens administratieve onkosten aangerekend voor een forfait van 15 euro.
 7. Facturen: Facturen kunnen indien gewenst aangevraagd worden voor bestellingen vanaf €30. Vul uw factuurgegevens (naam bedrijf + btw-nummer) correct in, want de facturen worden automatisch gegenereerd en die gegevens kunnen niet aangepast worden. 

Artikel 5: De koopovereenkomst

 1. De koopovereenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de koper en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Wanneer de koper het aanbod langs elektronische weg aanvaard heeft, bevestigt de verkoper ook langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6: Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichting uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, sterfgeval, sabotage, terrorisme, energiestoring, brand, transportmoeilijkheden, gewijzigde overheidsmaatregelen en andere storingen in het bedrijf van de verkoper.
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan koper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
 4. Indien de levering van het product vertraging oploopt of indien de bestelling door onvoorziene omstandigheden niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan een bericht uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaats heeft. De koper heeft in dat geval het recht om de verkoopovereenkomst zonder kosten te ontbinden. Hij heeft evenwel geen recht op een schadevergoeding.
 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.
 6. Indien de levering van een besteld product door onvoorziene omstandigheden onmogelijk blijkt te zijn, zal de verkoper in eer en geweten een vervangend en passend alternatief product beschikbaar stellen. De koper heeft in dat geval het recht om de verkoopovereenkomst te ontbinden. Hij heeft evenwel geen recht op een schadevergoeding.

Artikel 7: Verzending en levering

 1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor verzending voor de koper zijn.
 2. De verzendkosten zijn onderhevig aan aan de tarieven van BPost en kunnen zonder voorafgaande waarschuwing aangepast worden.
 3. De verzending van de producten verloopt via BPost of in onderaanneming namens BPost.
 4. De verkoper is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van een verzending.
 5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 6. In geval van een staking, feestdag, etc. kan de levertijd oplopen. Dit is een geval van heirkracht en de verkoper draagt hierin geen enkel aansprakelijkheid.
 7. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de verkoper heeft overgemaakt. Dit adres kan het adres van de koper zijn of het adres van een derde.
 8. Plaats van levering kan ook het adres van verkoper zijn of het adres van een afhaalpunt. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.
 9. De koper dient bij bestelling door te geven waar en op welke wijze hij zijn producten geleverd wilt zien.
 10. De verzending van de bestelling is op risico van de koper. Foutief doorgegeven adresgegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper.
 11. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat de verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 12. Indien koper weigert de zaken af te nemen op het moment dat de verkoper deze bij hem levert of doet afleveren of niet afneemt na herhaaldelijke leverpogingen (hetzij in afhaalpunt na bericht via mail) en wordt het goed zodoende geretourneerd, dan is dat volledig voor rekening van risico van de koper. Gepersonaliseerde artikels (d.i. wanneer u tekst/naam/quote kon kiezen om te bedrukken of de kleur van de bedrukking of het lettertype) mogen niet geretourneerd worden en worden derhalve ook niet terugbetaald. Niet-gepersonaliseerde artikels enkel binnen de wettelijke termijn van 14 dagen. Het geweigerde pakket wordt ook geen tweede keer meer verstuurd.
 13. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening van risico van koper op te slaan.
 14. De verkoper zal de geaccepteerde bestelling zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de koper akkoord gegaan is met een langere leveringstermijn die dan ook bij het desbetreffende product op de website vermeld staat. De koper geeft zijn akkoord aan wanneer hij de bestelling geplaatst heeft.
 15. Indien de levering van het product vertraging oploopt of indien de bestelling door onvoorziene omstandigheden niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan een bericht uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaats heeft. De koper heeft in dat geval het recht om de verkoopovereenkomst zonder kosten te ontbinden. Hij heeft evenwel geen recht op een schadevergoeding.
 16. Indien de verkoopovereenkomst door omstandigheden ontbonden wordt, zal de verkoper de koper het bedrag dat de koper betaald heeft binnen 14 dagen na ontbinding terugbetalen.
 17. Indien de levering van een besteld product door onvoorziene omstandigheden onmogelijk blijkt te zijn, zal de verkoper in eer en geweten een vervangend en passend alternatief product beschikbaar stellen. De koper heeft in dat geval het recht om de verkoopovereenkomst te ontbinden. Hij heeft evenwel geen recht op een schadevergoeding.
 18. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is louter indicatief. Aan de genoemde termijnen kan de koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de koper dus ook geen recht op schadevergoeding.
 19. De verkoper behoudt zich het recht om bij ernstige onvoorziene omstandigheden of bij ziekte een bestelling te annuleren.

Artikel 8: Herroepingsrecht

 1. De koper krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen mee te delen dat hij afziet van verkoop (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de bestelling door de koper is ontvangen. Dit geldt enkel voor niet-gepersonaliseerde artikelen. Het herroepingsrecht is niet van kracht voor onderdelen van een productenpakket. De afzonderlijke producten van een pakket worden niet afzonderlijk teruggenomen.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen oordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren op eigen kosten en op eigen risico,  conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Van zodra de verkoper het product in onberispelijke originele staat terug ontvangen heeft, zal het bedrag (met uitzondering van de verzendkosten) binnen de 30 dagen teruggestort worden aan de koper. Producten echter die afgeprijsd werden (outlet, solden, acties) of verkregen werden mits een kadobon worden niet terugbetaald, maar daarvoor wordt een tegoedbon geschonken.
 4. Bij annulering van uw bestelling voor deze verstuurd werd, blijven de verzendkosten ook ten laste van de koper.
 5. Er bestaat echter geen herroepingsrecht voor de producten die op maat gemaakt zijn of definitief gepersonaliseerd worden (d.i. wanneer u tekst/naam/quote kon kiezen om te bedrukken of de kleur van de bedrukking of het lettertype). Dit zijn de meeste producten die op deze website te vinden zijn. Die producten zijn logischerwijze nadien voor de verkoper onverkoopbaar geworden en worden zodoende waardeloos voor de verkoper.
 6. Er bestaat eveneens geen herroepingsrecht voor juwelen en dit om hygiënische redenen.

Artikel 9: Klachtenregeling en geschillen

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde product overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
 2. Bij klachten dient de koper zich vooreerst schriftelijk te wenden tot de verkoper. Klachten met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 3 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper volledig en zo gedetailleerd mogelijk omschreven, schriftelijk, bij verkoper worden ingediend en gestaafd worden met foto's.
 3. De ingediende klachten dienen binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord te worden door de verkoper. Deze termijn vervalt echter binnen een verlofperiode. Wanneer deze klacht onvoorzien een langere verwerkingstijd vergt, dient de verkoper de koper toch binnen de 7 dagen (behalve tijdens een verlofperiode) te melden wanneer de koper dan een uitgebreider antwoord mag verwachten.
 4. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om of te herstellen, of opnieuw te leveren, of om van de levering af te zien en koper een creditnota sturen voor dat deel van de koopprijs.
 5. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 6. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.

Artikel 10: Garanties

 1. De verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het aan de in het aanbod vermelde specificaties voldoet en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken.
 2. De garantietermijn van de verkoper komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De verkoper is echter niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of toepassing van de producten.
 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer –zonder toestemming- koper of derden wijzigingen hebben aangebracht, dan we geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 4. De garantie geldt eveneens niet indien de producten in strijd met de aanwijzingen van de verkoper of op de verpakking behandeld werden.
 5. De garantie geldt niet indien de koper het bedrukte textiel warmer gewassen heeft dan op 30°, in de droogtrommel gestoken heeft, niet binnenstebuiten gestreken heeft en rechtstreeks op de bedrukking gestreken heeft.
 6. De garantie bij gepersonaliseerd eetgerei en (brood)doosjes vervalt indien deze in de vaatwasser gewassen worden. Men moet ze met de hand afwassen.
 7. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

Artikel 11: Workshops

 1. Workshops vinden plaats bij me thuis in de Wilderstraat 5 te Galmaarden, tenzij anders aangegeven.
 2. Workshops worden gegeven voor min. 6 en max. 8 personen. Indien 4 dagen voor datum van de workshop het minimum aantal deelnemers niet bereikt is, dan wordt de workshop afgelast en krijgen de deelnemers hun inschrijvingsgeld terug.
 3. In de workshop zit 1 paar oorbellen, uitleg en advies en een kleine verrassing inbegrepen.
 4. Bij het niet opdagen op de workshop door de cursist (no show) wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald en wordt dit gezien als een administratieve kost.
 5. Bij annulering van de workshop door de cursist tot 5 dagen voor de workshopdatum wordt het volledige bedrag terugbetaald.
 6. Bij annulering van de workshop door de cursist op 4 dagen voor de workshopdatum wordt een administratieve kost van €10 gerekend voor het maken van de onkosten voor het gepersonaliseerde cadeautje.
 7. Bij annulering van de workshop door de cursist 1 dag voor de workshopdatum wordt het volledige bedrag in rekening gebracht voor het maken van de onkosten voor het gepersonaliseerde cadeautje, de hapjes, ...

Artikel 12: Copyright

 1. Niets van deze site mag worden overgenomen of gekopieerd zonder eerst uitdrukkelijk toestemming te vragen bij de eigenaar van deze website.
 2. Stockfoto's kunnen gebruikt worden van https://nl.freepik.com/vrije-foto-vectoren/achtergrond
© 2017 - 2024 Strikboetiek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel